ЗЕМИ
ЗДИВ

ПЛАТФОРМА ЗА СЛЕДЕЊЕ
НА КВАЛИТЕТОТ НА
АМБИЕНТАЛНИОТ ВОЗДУХ

КАКО Е ФОРМИРАНА
ПЛАТФОРМАТА ЗЕМИ ЗДИВ

Граѓанските здруженија ЦЕНТАР ЗА ЕВРОПСКИ РАЗВОЈ И ИНТЕГРАЦИЈА, СФЕРА МАКЕДОНИЈА, ГЕОСФЕРА, ЈАСМИН и Младинската асоцијација и ИМКА Битола на почетокот на месец март (04.03.2019) година ја формираа Платформата за следење на квалитетот на амбиенталниот воздух ЗЕМИ ЗДИВ. Основна цел на оваа платформа е воспоставување и одржување на сензорска мрежа за континуирано следење на квалитетот на амбиенталниот воздух која ќе генерира податоци и информации кои ќе бидат достапни за граѓаните.

READ MORE